دانشنامه کامپوزیت ایران کامپوزیت کاویان شامل بررسی انواع رزین، الیاف، روش های فرآیندی و ساخت، معرفی انواع روش های تست و تجهیزات آن می شود.