برای خلق ایده هات فقط کافیه سه مرحله روپشت سر بزاری :

(و ما توی این مسیر همراهت هستیم)