رزین ها در صنعت برق و الکترونیک برای اهداف مختلفی استفاده می شوند در مجموعه ایران کامپوزیت کاویان چهار دسته ازکاربردی ترین این رزین ها ارائه می شود:

ما در ایران کامپوزیت کاویان از ابتدای انتخاب محصول تا انتهای تولید محصول در کنارتان خواهیم بود :